آزمون لیزر موهای زائد


  

به مرکز مطالعات و تحقیقات فناوریهای نوین آسمان خوش آمدید .
 اینجانب متعهد میشوم بدون رجوع به جزوات و در 10 دقیقه در آزمون شرکت نماییم.

شرکت در آزمون به منزله پذیرفتن شروط شرکت در آزمون میباشد
لطفا از این لحظه شروع به پاسخ گویی نمایید.
مدت زمان پاسخ گویی 10 دقیقه میباشد.

موفق باشید.


  • {{value}}
تاریخ را بنویسید. تاریخ را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/04
زمان را بنویسید. زمان را کوچک‌تر از 5 حرف بنویسید. زمان را به صورت 2 عدد یک یا دو رقمی بنویسید و توسط حرف دو-نقطه از هم جدا کنید. مانند: 02:44

نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

لطفا نام و نام خانوادگی به فارسی تایپ نمایید.

کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.

لطفا شماره ملی را تایپ نمایید.

شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

لطفا شماره موبایل را تایپ نمایید.


یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
9-چند نوع گروه پوستی داریم ؟و درکدام گروه پوستی از انرژی بیشتری باید استفاده کرد؟ را بنویسید. 9-چند نوع گروه پوستی داریم ؟و درکدام گروه پوستی از انرژی بیشتری باید استفاده کرد؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

لطفا توجه داشته باشید .این سوال 2 بخش دارد

10_وظایف اپراتور لیزر چیست ؟ و چه لوازم مورد نیاز میباشد؟ لطفا کامل توضیح بفرمایید؟ را بنویسید. 10_وظایف اپراتور لیزر چیست ؟ و چه لوازم مورد نیاز میباشد؟ لطفا کامل توضیح بفرمایید؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

لطفا توجه داشته باشید .این سوال 2 بخش دارد


کمی صبر کنید...