گواهینامه لیزر موهای زائد

تصویر
استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد(دوره پیشرفته)کلاسهای الکس (دایود )

شماره و تاریخ

نام و نام خانوادگی:اقای اشکبوس کریمی شیرازی
تاریخ :1399/06/05
شماره:   55492