گواهینامه پایان دوره اموزش پیشرفته اپراتوری لیزر موهای زائد
تصویر
نام و نام خانوادگی
مدت زمان اموزش
شرکت در ازمون
نتیجه ازمون
شماره
تاریخ

خانم سارا پد پور نام
20 ساعت
1402/04/12
100 امتیاز
642536
1402/04/24

نظر به اینکه نامبرده در دوره های اموزش پیشرفته اپراتوری لیزر موهای زائد شرکت نموده .و با نمره قبولی در ازمون شرکت نموده این گواهینامه برای ایشان صادره شده است.